Josef Duchan


Profil

Autorská on-line výstava: Industra Brno, Reckylace v izolaci 2021 (15.1 – 15.2. 2021)

Citace kurátora a autora

Plánovaná výstava Josefa Duchana se původně měla soustředit na recyklační metodu: umělec na rezidenčním pobytu v galerii Industra zkoumal okolní industriální prostředí a čerpal různé materiály i zkušenosti z místních provozů. Excelentní kreslíř si vyzkoušel jiná média – postprodukční instalace, šití i rozhovory. Příprava pokračovala v jeho pražském ateliéru, kde rovněž skončila.

Místo výstavy máme jeden z mnoha příběhů, které stále vyřazují umělce i diváky z normálního provozu, mění jejich životy. Jaký význam může mít Duchanův recyklační proces v izolaci? Doufejme, že pro umělce je to čas nových experimentů, pro diváky je to však jen záznam bez živého kontaktu.

Josef Duchan (1970) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (grafika, restaurování). Od figurativní tvorby se dostal ke strukturální abstrakci, která postupně mění podoby i formy. Od klasického obrazu na plátně se autor přesunul k malbě a kresbě na nejrůznější nalezené materiály a ke stále svobodnějšímu projevu. Nenechá se omezovat ničím a překračuje obecně vymezené hranice – ať prostorové či fyzické. Kreslí v nekonečných cyklech obouručně, jeho stopy z barev metamorfují do objektů, instalací. Jeho styl „hlava – ruce – srdce“ je neuchopitelný, strhující, osvobozující. O to více v době značných omezení.

Lenka Lindaurová, kurátor výstavy

„Objekty a kresby, které vznikaly v průběhu mého rezidenčního pobytu v Brně,  a následně v ateliéru v Praze, ovlivnily mé vnímání nalezených materiálů a předmětů, které v okolí ležely jen tak ladem. Snažil jsem se v rámci dialogu vnuknout jim jinou identitu s novým rodným číslem. Prostě pokusit se o jejich cestu z „koše“ ven“.

 Josef Duchan, autor

Autorská výstava v Redutě (Praha, Národní) – Reduta LIVE, září 2019

Josef Duchan (1970 Frýdek Místek) je malíř, grafik a restaurátor. Vystudoval atelier Grafika 2 (Dalibor Chatrný, Vladimír Kokolia) a poté atelier Restaurování malířských děl (Karel Stretti) na Akademii výtvarných umění v Praze. Po studiích se věnoval hlavně restaurování, přičemž působil také jako pedagog na Střední umělecko-průmyslové škole v Jihlavě, kde založil v rámci výuky sítotiskovou dílnu. V profesním životě se v současné době věnuje zejména vlastní volné tvorbě, ať už jde o kresbu, grafiku, fragmentální malbu či řezbu a kombinovanou techniku.
Tvorbu Josefa Duchana jste měli v Praze možnost vidět v roce 2019 například v industriální hale v pražských Holešovicích, která je součástí multifunkčního centra Vnitroblock, kde Josef představil nejnovější velkoformátové malby, nebo letos v Centru současného umění DOX, kde vystavoval  své grafiky a kresby na  výstavě architektury profesora Petra Hájka pod názvem Galegion.

Josef Duchan spolupracuje i s dalšími kurátory, například s ředitelem galerie Plato Ostrava Markem Pokorným, bývalou ředitelkou Ceny Jindřicha Chalupeckého Lenkou Lindaurovou a předními teoretiky umění Janou a Jiřím Ševčíkovými.

Josef Duchan vystavoval také v zahraničí, a to na Slovensku, na Ukrajině, v Německu, ve Švédsku, v Kanadě nebo v USA. V roce 2000 obdržel ocenění Grafika roku – Cena Pražské plynárenské a v letech 2009 – 2011 se účastnil sympozia Smalt Art v Ostravě.

Na výstavě Reduta LIVE Josef Duchan představí svoje kresby, které vznikají intuitivními tahy tužkou, propiskou či fixem. Jde o zachycování a vrstvení pocitů z hudebního prožitku ze sedmi koncertů v Jazz clubu Reduta, které si Josef vybral z programu v lendu a únoru 2020. Zachycuje jak kapelu, diváky a sál, tak hlavně všudypřítomnou energii a vibrace. Výstava je pokračováním cyklu LIVE – s kurátorem Mirou Macíkem Josef navazuje na již proběhlé výstavy ATELIER LIVE (Vnitroblock, Praha) a PROSTĚJOV LIVE (Rainbow Gallery, Prostějov).

Míra Macík

Autorská výstava Villa Pelle (Praha) Intuice – červen 2019

Soustředění na velkolepý plán

K výstavě Josefa Duchana Intuice

Výhodou tvorby Josefa Duchana je její neuchopitelnost, nezařaditelnost. Vzpírá se srovnání, rychlému soudu a vybízí proto k hlubšímu vhledu. Potřebuje čas, potřebuje pozorování, potřebuje vlastně veškerou divákovu pozornost. Komu se tohle dnes podaří?

Pojmenovali jsme výstavu slovem intuice, které by zdánlivě mohlo napovídat, že autor tvoří v jakési neznámé dohodě se svým podvědomím. To by však bylo zavádějící. Intuice podle slovníku znamená náhlé poznání nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním, ale bezdůvodnou jistotou. Můžeme však prohlásit, že Duchanovo rozhodnutí provázené pocitem jasnosti má své důvody. Teoretik Marek Pokorný se o autorovi vyjádřil jako o „technicky školeném médiu, které nám přináší zprávu nikoli ze záhrobí, ale ze skutečného i virtuálního světa“.

Josef Duchan evidentně takovým médiem je. Jeho hlava je zásobníkem do nekonečna se rozbíhajících struktur, které někdy ukázněně zaznamenává, hledá a čte v nich důležité vzkazy, nebo je naopak nechává volně tryskat. Z abstraktních nevědomých kreseb přechází do konkrétních zobrazení, jindy zase naopak.

Mluvíme sice o obrazech, ale základním médiem je pro autora stále kresba: obsesivní dráha mnoha linek a bodů nakonec vytváří hustou barevnou strukturu. V minulosti v Duchanových malbách vytvářela symetrické či jinak bohulibé vzory, jako by jedinou malbou přibližoval vzorek složité organické sítě pod mikroskopem. Často do abstrakce vkládal realistické detaily, aby se oko pozorovatele nepropadlo do hlubin. V současné době se nechává unášet souhrou hlava-ruce-srdce a spíše v gestických stopách putuje barvami nad podkladem. Přičemž podkladem se stávají různé materiály, jen ne malířské plátno, které je svazující svou estetičností. Josef Duchan maluje na rozřezané billboardy, nebo své linie vyřezává do pevné desky, která brání jednoduchému gestu. Pomalejší tempo stejně jako vybrané materiály a technika mají umělce držet trochu pod kontrolou. Umělec tak nastavuje limity své vlastní intuici, přidává si zátěž, aby „neuletěl“ k manýristickému ornamentu.

Postupně se v jeho tvorbě, která je mimořádně rozprostraněná (jen samotných maloformátových kreseb vzniká během týdne několik desítek, autor kreslí třeba i potmě v kině), pozvolna projevuje stále důraznější koncentrace na velkolepý plán. Plán, jehož nikdy nebude v umění dosaženo, ke kterému se ale jen někteří někdy dokáží přiblížit.

Už na začátku 20. století Walter Benjamin předpovídal, že lidstvo se připravuje na to přežít svou kulturu a že jeden kus dědictví lidstva za druhým odkládáme za minimální hodnotu do zastavárny, abychom získali malou minci „aktuálního“. Po sto letech je potřeba konstatovat, že jsme se zařídili jinak a že některá malá úsilí o velkolepé plány se nevytratila a že se projevují v práci dalších a dalších generacích umělců, k nimž patří také Josef Duchan.

Lenka Lindaurová

Autorská výstava Galerie západní terasy Bratislavského hradu, Slovensko, V přímém přenosu, květen 2018

Práce na papíře Josefa Duchana, které poprvé představujeme v rozsáhlejším výběru a jako samostatnou, markantní vrstvu jeho technicky i technologicky do široka rozkročené tvorby, jsou výmluvným příkladem dvojdomosti autorova uměleckého naturelu. Na jedné straně se do nich propisuje důkladná průprava ze studií u Vladimíra Kokolii i jeho rozsáhlá restaurátorská praxe a z druhé strany se v nich fixují unikající vjemy a reakce vnímající bytosti na okolní svět. Vjemy a reakce, které přes všechnu zručnost nelze udržet pod kontrolou. Jako by Josef Duchan byl technicky školeným médiem, které nám přináší zprávu nikoli ze záhrobí, ale ze skutečného i virtuálního světa, který atakuje všechny smysly dnešního člověka vzájemně se rušícími vzruchy a podrážděními.

Série dvanácti velkých kreseb, které pod názvem Totemy vystavuje autor poprvé, představuje specifickou přechodovou fázi. Původně textové taháky pro restaurátorské zkoušky se staly výchozím materiálem pro kresebné zásahy a barevné strukturování plochy. Celkovým vyzněním jsou stále ještě velmi blízko obrazům Josefa Duchana, které tvořily základ jeho posledních výstav, ale v detailech se rozpojuje matrice a kresebný zásah. Slova i po scelení kresbou a barvou paradoxně získávají autonomii a akt kreslení, který je jakoby výplní mezi nimi, mluví sám o sobě. Právě v těchto velkých plochách se uvolňuje energie, kterou Josef Duchan zužitkovává v přímém přenosu, ve velkém množství menších kreseb z posledních let. A částečně v některých kresbách čistě textových.

Autor tedy opouští záchytnou síť, která v podobě geometrického rozvrhu plochy držela po několik let pohromadě celek, a poddává se aktu kreslení jako částečně řízené a částečně afektivní činnosti. Vychází vstříc použité technice a podkladovému materiálu, ale zároveň je popírá. Horror vacui jako emblém Duchanova díla tak na sebe již nebere podobu sítě vyplňované do posledního místa dalšími a dalšími detaily, ale má povahu (jakkoli dlouhého) okamžiku, v němž na ploše vyvstává seismografická mapa zachycených a vzájemně se až k nerozlišitelnosti prolínajících vjemů, anebo optická senzace pomalu schnoucích vrstev.

Tvorba Josefa Duchana vzniká mimo proudy současného umění a jenom těžko k ní hledáme paralely u klasiků starší generace. Není ani pro, ani proti. Nemá směr určovaný vědomím dějin (umění), ale ani ho nepopírá. Jako senzitivní subjekt umělec reaguje v nekonečné smyčce zpětné vazby na základní výzvy tvůrčího procesu. Všechno vnímá. Nic nevysvětluje. Kreslí.

Marek Pokorný, květen 2018

Autorská výstava Entrance (Praha) Můj svět, srpen 2016

Obrazy Josefa Duchana nám dávají nahlédnout do jeho koncepce jednoty vizuálního světa, kterou můžeme sledovat od jeho radikální fragmentace na nejdrobnější elementy až k jejich začlenění do superkomplexního celku. Jde o svého druhu modelaci obrazu fraktální geometrií.  Její elementy mají bohatě členěnou barevnost a formální strukturu ale pod záplavou detailu můžeme cítit i globálnější, osvobozující velkou formu. Máme pocit, jako bychom formálně strukturovaný celek světa mohli nahlédnout jak v detailu, tak v jeho vyčerpávající plnosti. Autor si je vědom, že nemusí vyprávět obvyklé story vidění světa, protože zástupná role abstraktních forem dovoluje osvobodit se od emocionální a epické zátěže. Přestože neustupuje a trvá na svém přístupu, zachovávají si jeho obrazy jedinečnost a mají na české výtvarné scéně své nezastupitelné postavení.

doc. PhDr. Jana Ševčíková, Akademie výtvarných umění Praha

Samostatné výstavy – výběr

2019 LIVE Prostějov Rainbow Gallery

2019 Ateliér Live,  Vnitroblok Praha

2019 Intuice, Villa Pellé, Praha

2018 V přímém přenosu/LIVE, Bratislavský hrad, Bratislava

          Svět pod kaleidoskopem, Galerie J&T Banky, Praha

2017 Citlivá těla mé mysli, BBLA, New York, USA

           Microcosmos, Gallery17/18, Ottawa, Kanada

2016 Můj svět, Entrance Gallery, Praha

Skupinové výstavy – výběr

2020 –  Dům umění české Budějovice, Principy spolu s profesorem Petrem Hájkem

2020 – Centrum současného umění DOX – Galegion, spolu s profesorem Petrem Hájkem

2009-20011 Smalt Art, Ostrava

Josef Duchan